Gimsing - Handbjerg

Gimsing - Handbjerg

Foto: Søren Raarup

Randmoræne fra genfremstød med forbindelse til inderlavning

Tydelige bakkestrøg

Sitet dækker et område på omkring 2x5 km, beliggende øst for Struer, umiddelbart syd for Venø Bugt.

 

Sitet ligger i det morænelandskab, som udgør den nordlige del af geoparkens landområde, og som er dannet i forbindelse med Hovedfremstødets gletsjerfremstød og afsmeltning. Mod nord afgrænses sitet af Venø Bugt, som er tolket som en inderlavning dannet under genfremstød fra Hovedfremstødets gletsjer.

 

Sitet udgøres af et tydeligt bakkestrøg, der rejser sig jævnt over en afstand på ca. 2 km fra Venø Bugt og op til 57 m.o.h. i den østligste del ved Handbjerg. Længere mod vest buer bakkestrøget lidt mod nord og bliver lavere med højder på op til 34 m.o.h. Jordbunden i bakkestrøget og dets flanker består overvejende af moræneler, og der er ingen afløbsløse lavninger eller andre af de sædvanlige tegn på afsmeltning af dødis.

 

Bakkestrøget er tolket som en randmoræne og indgår således i rækken af randmoræner dannet ved genfremstød fra Hovedfremstødets gletsjer såsom BonnetNr. Lem - Nr. Nissum - KamstrupBjerrumbuenToftum BjergeBreinholtbuenRyde - Sevel.

 

Af generelle beskyttelser nævnes særligt Naturfredningslovens § 3 (beskyttede naturtyper) samt strandbeskyttelselinjen. Områdets kirker og gravhøje er fredet.