Høfder v/ Bovbjerg

Høfderne ved Bovbjerg

Foto: Søren Raarup

De stejle skrænter ved Bovbjerg og Ferring by er resultatet af århundreders kystnedbrydning. For at stoppe kysterosionen begyndte man i 1875 at bygge høfder vinkelret på kysten. Det blev begyndelsen på den danske kystbeskyttelse langs vestkysten.

Høfdebygning

Foto:Kystdirektoratet

Arbejdet med høfderne

Kystnedbrydningen langs vestkysten tog ekstra fart, efter at storme i 1825 fik havet til at bryde igennem Aggertangen. Det medførte, at en øget sedimentstrøm nu blev ført nordpå og ind i Limfjorden. På initiativ fra bl.a. fyringeniør og fyrmester C.F. Grove på Bovbjerg Fyr besluttede man derfor, at bygge en række høfder langs kysten. Høfde nr. 1 skulle ligge ud for fyret, og nummereringen fortsætte nordpå. Arbejdet var besværligt med datidens løfte- og transportredskaber, og der skulle gøres en række nye erfaringer. Der blev etableret en støbeplads og en tipvognsbane fra Ferring by og op til fyret, hvorfra blokkene skulle hejses ned på stranden. I 1909 fortsatte man så høfdebyggeriet sydpå. De sydgående høfder blev nu betegnet med bogstaver og man er i dag nået til høfde Q ud for Fjaltring Kirke. Mod nord slutter høfderækken ved nr. 63 syd for Thyborøn-Kanalen, men fortsætter nord for på Aggertange. Ansvaret for kystsikringen her og langs store kyststrækninger i Danmark er overdraget til Kystdirektoratet, der har kontorer i Lemvig.

Historisk foto - Høfde nr. 1 v/ Bovbjerg

Foto:Lemvig Museum

Høfder - Hvad og hvordan?

Formålet med høfder er at indfange sand og dermed reducere kysttilbagerykningen. Høfder anlægges vinkelret på kysten, hvilket bevirker at den langsgående sedimenttransport skabt af bølger og lokale strømninger, ikke længere kan passere uhindret langs kysten. Det er en forudsætning, at der er sediment på strækningen, for at opnå et resultat. Når høfderne er etableret er det nødvendigt at kompensere for sedimenttabet. Kombinerer man en god høfdevedligeholdelse med kystfodring opnås en mere effektiv kystbeskyttelse, og en forøget erosion på nedstrøms kyststrækninger undgås. Da der er en del negative konsekvenser ved høfder anbefales nyetablering dog sjældent nu om dage.

Formidling

I 2015 bevirkede statsmidler, at man kunne asfaltere tipvognsstrækningen fra Ferring og til Bovbjerg Fyr så hele kyststrækningen til Trans Kirke nu er med fast belægning. Denne strækning er igen en del af den 6000 km lange cykelrute rundt om Nordsøen,” The North Sea Cycle Route” og hermed en unik mulighed for at opleve hele Geoparkens Kyststrækning fra Thyborøn til Vedersø i syd.

Kystindrykninger v/ Bovbjerg

Foto:Søren Raarup

Sammenhæng til Geopark Vestjylland

En af ulemperne ved høfder er, at de ikke standser kysterosionen, hvilket geoparken så kan glæde sig over i forhold til at sikre et flot Bovbjerg-profil. Kystdirektoratet har været inddraget i hele Geopark-processen, og flere af direktoratets geologer arrangerer ture på geologiens dage, der her i området er et samarbejde med Geopark Vestjylland. I Ferring by lige vest for P-pladsen over for kirken skænkede Kystdirektoratet et af deres små røde arbejdshuse til Lemvig Museum med det formål at kunne indrette et geologisk Minimuseum for bl.a. at kunne vise det unikke geologiske Bovbjergprofil.