Venø bugt

Venø bugt

Foto: Søren Raarup

Inderlavning fra genfremstød ved Hovedfremstødets tilbagesmeltning

Lokaliteten omfatter et vandområde på omkring 9x9 km i bunden af Venø Bugt øst for Struer og 8-10 km nord for Hovedopholdslinjen. Lokaliteten er således en del af det landskab, som dækker geoparkens nordlige del, og som er dannet i forbindelse med Hovedfremstødets fremrykning fra nord og nordøst til Hovedopholdslinjen og den efterfølgende afsmeltning.

Havbunden i Venø Bugt er i dag ret flad med en gennemsnitlig vanddybde omkring 6 meter. Lavere områder findes i bugtens vestlige del omkring øen Venø og i den østlige del ved udløbet fra Sønder Lem Vig – Geddal Enge.

Mod syd og vest afgrænses lokaliteten af randmoræner dannet ved genfremstød under afsmeltningen af Hovedfremstødets gletsjer, Gimsing - Handbjerg og Breinholtbuen. I lokalitetens sydlige del udspringer de to tunneldale Kilen – Hornet i vest og Hellegård tunneldal i øst. Mod øst afgrænses lokaliteten af et komplekst område med morænelandskaber og smeltevandsaflejringer knyttet til den store Karup Dalen hvori Stubbergård Sø – Søndersø indgår.

Den postglaciale udvikling er beskrevet under den nærliggende Venø – Nørskov Vig.

Af generelle beskyttelser nævnes særligt Naturfredningslovens § 3 (beskyttede naturtyper) i de kystnære områder samt strandbeskyttelselinjen.