Sønder Lemvig Vig - Geddal Enge

30. Sønder Lem Vig - Geddal Enge

Foto: Geopark Vestjylland

Marint forland med strandenge

Sønder Lem Vig – Geddal Enge ligger ved Limfjorden nord for Vinderup. Området består af en lavvandet sø, Sønder Lem Vig, med tilstødende mosearealer og kystlinje med strandeng. Mod syd, fra Geddal til Vester Egebjerg, afgrænses området af en markant skrænt, som hæver sig op til 20 m over det omgivende terræn. De lavtliggende områder er marint forland, og skrænten er en tidligere kystklint i Littorinahavet. 

Området udgjorde en smeltevandskanal under Weichsel isens afsmeltning, som er beskrevet under sitet Stubbergård Sø – Flynder Sø. Ligesom sitet Veserne-Engbjerg-Plet er landskabet præget af de markante havniveauændringer som følge af isostatisk landhævning og eustatiske ændringer i havspejlet, der kendetegner perioden efter Weichsel isens bortsmeltning. I Atlantikum (ca. 9000 til 6000 år før nu) var havniveauet ca. 2 m højere end i dag, og Littorinahavet oversvømmede områdets lavtliggende dele.

I 1992 gennemførtes en naturgenopretning i området, og det er i dag et værdifuldt naturområde med ca. 1000 ha strandenge, rørskove og lavvandede søer. Området er udpeget som Natura 2000 habitatområde.