Veserne - Plet - Engbjerg

29. Veserne - Plet - Engbjerg

Foto: Søren Raarup

Hævet havbund, Stenalderhavet. Littorinaskrænt

Veserne-Plet-Engbjerg udgør et fladt, lavtliggende område nordvest for Lemvig, som afgrænses mod nord af Harboøre Tange og mod syd og øst af en meget markant skrænt. Området er marint forland, og skrænten er en tidligere kystklint.

Landskabet i området er præget af de markante havniveauændringer efter Weichsel isens bortsmeltning. Havet har trukket sig tilbage, når landhævningen er gået hurtigere end havspejlsstigningen - og omvendt. Området var landfast med England i Fastlandstiden.

I Atlantikum perioden smeltede de sidste store isskjolde i Nordamerika, og havspejlet steg kraftigt. I Engbjerg området var vandstanden ca. 2 m højere end i dag, og havet oversvømmede områdets lavtliggende dele. Den markante skrænt, som rejser sig op til 20-30 m over de lavtliggende områder, var således en kystklint.

Området er en del af NGI 76 og NK 80. Området er vigtigt for rastende og ynglende fugle og arealerne øst for Harboøre er udpeget som Natura 2000 fuglebeskyttelsesområder og som Ramsar områder.