Storådalen - Visitholstebro

21. Storådalen

Foto: Visitholstebro

Fra smeltevandsdal til postglacial ådal

Lokaliteten følger Storåen, er 38 km lang og op til 4 km bred og løber Ø-V gennem Holstebro og til Felsted Kog/Nissum Fjord i vest. Dalstrøget afgrænses mod syd af Skovbjerg Bakkeø og mod nord af det yngre glaciale landskab og de mindre bakkeøer Møborg Bakkeø og Linde Bakkeø. De mange vandløb samt mindre engområder og moser i området er beskyttet af Naturfredningslovens § 3. Området nær Storåens udløb er udpeget som Natura 2000 og Ramsar område.

Kulturhistorisk har dalens lavvandede engområder været vigtige græsningsområder, hvilket har givet grundlag for studeopdræt, der igen er grundlaget for hovedgårdene, som Nr. Vosborg. Myremalm er udvundet, bl.a. som jernmalm og bygningssten. Området rummer rige rekreative muligheder, herunder kanoroning og lystfiskeri samt Folkeuniversitet Skærum Mølle.

Området er domineret af bakkeøer og smeltevandsaflejringer fra sidste istid. Den flade dalbund er dannet ved aflejring fra smeltevand, der strømmede fra hedesletterne mod øst, bl.a. Karup Hedeslette og Sønderhede, og på sin vej mod havet blev tvunget ind i passagen mellem de isdækkede områder og de mindre bakkeøer mod nord og Skovbjerg Bakkeø mod syd. Smeltevandet har stedvist eroderet i bakkeøerne, f.eks. ved Burlund. Smeltevandsdalen var aktiv som hovedafløbsvej frem til det tidspunkt i isafsmeltningen, hvor smeltevandet fra Karup Hedeslette kunne løbe mod nord gennem Karup dalsystemet til Venø Bugt.