Nygaard Hage

Nygård Hage

Foto: Søren Raarup

Kystklint med aflejringer fra flere istider

Kystklint

Nygård Hage ligger ved østsiden af Venø Bugt umiddelbart nord og vest for landsbyen Ejsingholm. Lokaliteten er en kystklint, som strækker sig ca. 1 km langs kysten. Særligt interessant er de tykke lag af smeltevandsaflejringer fra slutningen af Elster istiden.

 

Lokaliteten indeholder op til 7 m smeltevandssedimenter, som er overlejret af indtil 10 m moræneler.

 

Smeltevandssedimenterne er henført til Elster istiden og svarer til aflejringerne andre steder i geoparken, f.eks. Toftum Bjerge og Odby Klint, samt i klinter adskillige andre steder. Moræneleret er mørkegråt og har en sammensætning, som svarer til Saale morænen i Toftum Bjerge. Moræneenheden er opskudt og foldet, antageligt af en is fra en nordlig retning.

 

Foran klinten fandtes tidligere strandengsområder på marint forland, svarende til de nuværende områder ved Sdr. Lem Vig – Geddal Enge. Gamle kort indikerer at der tidligere har været et vinkelforland ud for klinten. I de sidste ca. 100 år har kysterosion resulteret i at kystlinjen er rykket tilbage med ca. 250 m. I dag fremtræder profilet med fine blotninger. 

 

Dele af området er udpeget som beskyttet natur (overdrev og strandenge).