GeoparkVestjylland
Undervandslandskabet - Jyske Rev

Råstoffer

De vestlige kyster er blevet dannet gennem kysterosion over de sidste mange århundreder. Arbejdet med kystsikring blev nødvendigt for at undgå for meget kysterosion.

I Geopark Vestjylland er der store forekomster af forskellige råstoffer.

Sand, grus og sten udgør langt den største del af de indvundne råstofmængder bortset fra energi i Danmark. Sand, grus og sten indvindes både til havs ved Jyske Rev og til lands fra Rom grusgrav. Produktionen, der især foregår fra istidens aflejringer, anvendes primært til cement- og betonvarer, vej- og broanlæg, opfyldningsarbejder, kystsikring og havnebygning. Raffinerede specialprodukter (glassand, støberisand, polermidler m.m.) fremstilles bl.a. af kvartssand fra Midtjylland.

Kalk blev tidligere indvundet i kalkgravene på Thyholm og ved Hjerm og Sevel. 

Grundvandet er også et vigtigt grundstof, som udvindes flere steder. Blandt andet ved Kildeplads Engbjerg.

Hvordan man tidligere udvandt og bearbejdede tørv i området kan man opleve på Hjerl Hede, særligt under levendegørelserne.

Salt findes som betydelige forekomster i Danmarks undergrund. Indvinding foregår ved opskylning af stensalt (halit, NaCl) fra salthorsten ved Hvornum SV for Hobro. I flere jyske salthorste er der påvist kalisalt (sylvin, KCl), der bl.a. kan anvendes i kunstgødning.