Remmerstrand - Resen Kær

31. Remmerstrand - Resen Kær

Foto: Søren Raarup

Littorinaskrænt og den hævede stenalderhavbund

Remmerstrand-Resen Kær ligger ved kysten vest for Humlum og er kendetegnet ved lavtliggende strandområder og dale, som grænser op til markante skrænter og bakker. Ligesom sitet Veserne-Engbjerg-Plet er landskabet præget af de markante havniveauændringer.

Resen Kær udgjorde tidligere et lavtliggende engområde, men i slutningen af 1800-tallet påbegyndtes grøftningen og afvandingen af arealet, og i dag er det opdyrket. På det marine forland ved Remmerstrand blev der tidligere indvundet ral i de fossile strandvolde, men dette er nu ophørt. Den gamle vandmølle, Åmølle, som er 500 år gammel, var aktiv indtil 1953. Vandmøllen er fredet og er i dag indrettet som historisk formidlingssted, der drives af frivillige.

Strækninger langs kysten er udpeget som Natura 2000 fuglebeskyttelses- og habitatområder. Disse udpegninger omfatter især naturtypen strandeng. Området omkring Åmølle er fredet.