Hellerød Kær

Hellerød Kær

Foto: Søren Raarup

Hellerød Kær er et lavtliggende moseområde med tilstødende markante dale, som ligger ved Tambohuse på østkysten af Thyholm

Området er marint forland, og dalene er sandsynligvis senglaciale erosionsdale med hævet og tilgroet havbund samt ekstremrigt kalkkær.

Hellerød Kær er et enestående eksempel på den meget sjældne habitattype, som kaldes ekstremrigkær. Hellerød Kær har været en lavvandet fjord/vig i Littorinahavet, formentlig med udbredte muslingebanker og stor forekomst af havsnegle og lignende, og området har sandsynligvis været hjemsted for store bestande af fouragerende fugle. Disse forhold har medført aflejring af kalkgytje i fjorden/vigen. 

Forekomsten af kalkgytje medfører at det udstrømmende grundvand er ekstremt kalkrigt, og kæret er hjemsted for en stor rigdom af plantearter, som er tilpasset de særlige forhold, herunder bl.a. sjældne vilde orkideer og kødædende planter. Hellerød Kær afgrænses på tre sider af glaciale bakker. Lignende dalsystemer findes f.eks. i Trælborgdalen og Klosterheden.