Sønder Lemvig Vig - Geddal Enge

Sønderlem Vig - Geddal Strandenge

Foto: Torben Høj

Området rummer en spændende fortælling om inddæmning af et kystnært område for at skabe mere landbrugsjord og de mange forskellige interesser, der er knyttet til dette. Samtidig er området i dag et værdifuldt naturområde med Natura 2000 status og en mulig kommende naturpark.

Historisk kort Sønder Lemvig Vig

Foto:Lemvig Museum

Historien

I 1876-77 blev der opført en dæmning med en simpel sluse, der inddæmmede den lavvandede Sønder Lem Vig fra Venø Bugt. Dæmningen gav en hurtigere vejforbindelse mellem nord og syd og samtidig gav den også bedre beskyttelse mod oversvømmelser fra Limfjorden. Syd for Sønder Lem Vig blev der også opført et lavt sommerdige ved Geddal Strandenge, som beskyttede høsten af hø på engene i løbet af sommerhalvåret. Siden 1. verdenskrig er det flere gange blevet undersøgt om man skulle tørlægge hele det inddæmmede område, så man kunne komme til at dyrke korn på engarealerne. Der blev protesteret stærkt mod projektet, og bønderne selv sagde nej, da de inddæmmede jorde indeholdt for meget sand. I 1945 blev der sagt endeligt nej til projektet. I 1955 anmodede Digelaget for Sønder Lem Vig staten om tilladelse og støtte til at regulere vandstanden i vigen og nye pumper blev installeret og taget i brug i 1960, selv om der fra flere sider var modstand mod projektet. Næsten samtidig blev 92 ha i Geddal Strandenge tørlagt ved hjælp af afvandingskanaler og pumpe, så de tidligere engarealer kunne dyrkes. Dette projekt blev færdigt omkring 1958. I de kommende år frem til 1990 skete der dog flere brud på diget på grund af stormfloder. Det resulterede i, at staten ved Skov- og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen) i 1992 lavede et naturgenopretningsprojekt for Geddal Strandenge og opkøbte 140 ha. Pumpen blev fjernet og der blev lavet naturformidling i området. Området og dets projekter rummer en stærk fortælling om, hvordan økonomisk udvikling og politiske interesser har spillet en meget stor rolle i udviklingen af et stort natur- og landbrugsområde.

Luftfoto Sønder Lemvig Vig - Geddal Enge

Foto:Dansk Ornitologisk forening

Natura 2000-område nr. 32 Sønderlem Vig og Geddal Strandenge

Natura 2000-området ligger dels i Holstebro kommune og geoparken og dels i Skive kommune. Udpegningen omfatter i alt 1.115 ha med naturtyperne lagune , strandeng, kransnålalge-sø og rigkær. Der er i alt 241 ha med åben vandflade. Naturstyrelsen ejer 118 ha i området – primært i Geddal Strandenge og resten er i privat eje. Udover ovennævnte naturtyper er forekomsten af odder en væsentlig del af udpegningsgrundlaget, og bestanden vurderes som robust og stabil. Området plejes med græsning og rydning af uønsket opvækst. Der er forberedelser til at søge midler fra EU's LIFE-program til forbedring af naturtilstanden.

Geddal Strandenge

Foto:Torben Høj

Friluftsliv og formidling

Naturstyrelsen har i forbindelse med gennemførelsen af naturprojektet etableret P-plads med informationstavler og et mindre fugletårn. Ejsing Beboerforening har etableret handicapvenlig vandre-, cykel- og riderute. Stisystemet hænger også sammen med Skånsø (Nongeological site nr. N42). Området ligger endvidere på national cykelrute nr. 12 Limfjordsruten. Der er startet et initiativ med det formål at skabe en ny naturpark i området, som også omfatter Flyndersø (Nongeological site no. 41) i samarbejde mellem lodsejere, Holstebro og Skive kommuner og Friluftsrådet.

Sønderlem Vig, Geddal Strandenge og Geopark Vestjylland

Området er også et af geoparkens geosites og har stor værdi som et besøgssted, hvor geologi, natur og kulturhistorie bliver kombineret i en spændende fortælling.