Husby sø

Natura 2000-område nr. 72 Husby Sø og Nørresø

Foto: Bo Boyesen

Af det samlede Natura 2000-område er det kun Husby Sø, der indgår i Geopark Vestjylland. Søen er meget artsrig og er samtidig en del af fortællingen om landvindingsprojekterne under og efter 2. verdenskrig.

Naturværdierne

Natura 2000-området ligger kun delvis indenfor geoparkens afgrænsning. Det drejer sig om Husby Sø på 168 ha med omkringliggende mose- og engarealer. Søen er en stor lavvandet sø, der ligger på gammelt marint forland syd for Nissum Fjord. Søen er omkranset af en zone med tagrør, og oplandet består overvejende af afvandede landbrugsarealer. Vandet fra disse landbrugsarealer pumpes ind i søen via pumpestationer. Desuden modtager søen vand fra en række små tilløb. Der er i dag anlagt et okkerrensningsanlæg i forbindelse med de stærkt okkerbelastede grøfter syd for Husby Sø.

Husby Sø

Foto:Bo Boyesen

Husby Sø er botanisk en af landets artsrigeste søer. I 2005 blev der fundet 54 plantearter, hvoraf der var 41 undervandsplanter, 6 arter af kransnålalger, 1 art af mos og 7 arter af flydebladsvegetation. Der blev registreret 14 af landets 19 vandaksarter samt 3 krydsninger af Vandaks. 10 arter af blomsterplanterne er med på den danske gulliste, dvs. arter med tilbagegang på landsplan de seneste år. Desuden findes arten vandranke der er på den danske rødliste (sårbar) og EU-ansvarsart. Forekomsten af vandranke anses dog for at være stærkt truet på grund af tilgroning med bl.a. tagrør og søkogleaks samt manglende dynamik på grund af digerne langs bredden. Der laves plejetiltag i samarbejde med de private lodsejere med slåning af vegetation langs bredden og græsning.

I området findes flere interessante fuglearter. Det drejer sig blandt andet om rørdrum, rørhøg, sortterne og en stor hættemågekoloni. Desuden er området også levested for odder og senest også bæver, der har spredt sig fra Klosterheden. Der er også mulighed for at se en lokal udgave af sort sol, når stærene samles i tusindvis ved solnedgang.

Husby sø

Foto:Bo Boyesen

Friluftsliv, formidling og kulturhistorie

Husby Sø og Nørresø har altid været tæt forbundne. Oprindelig løb vandet fra Husby Sø ind i Nørresø, og afløb herfra mod vest til Vest Stadil og Ringkøbing Fjorde. Madum Å løb ud i Nørresø fra øst, og store arealer langs åen og søerne i lange perioder var oversvømmede. Under og efter 2. Verdenskrig blev Madum Å tørlagt, så den ikke længere løb ind i Nørresø, men igennem et udløb til Stadil Fjord. Desuden blev der givet tilladelse til at vandet fra søerne kunne afledes mod nord fra Husby Sø gennem den gravede kanal Staby Kast til Nissum Fjord. Knap 800 ha våde enge og sumpe omkring søerne kunne nu afvandes, og der blev anlagt diger og opført pumpestationer i øst- og vestenden af Nørresø. Der blev tidligere også høstet tagrør og fisket en del i Husby Sø, men i dag tjener området mest til rekreative formål for ejerne. Nørresø har en vandrerute rundt om søen med tilhørende information, men Husby sø formidles ikke.

Geoparkens muligheder

Geoparken kan bidrage til formidling af området gennem et samarbejde med ejerne og Naturpark Nissum Fjord.