Nissum Fjord

38. Nissum Fjord

Foto: Søren Raarup

Nissum Fjord er en kystlagune med marine forlandsdannelser som marsk og strandenge samt et ådelta

Nissum Fjord er en ca. 70 km2 stor kystlagune ved Vestkysten, omtrent 20 km syd for Lemvig. Nissum Fjord er adskilt fra Nordsøen af en tange, hvor byen Thorsminde ligger. Storåen og adskillige mindre åer har udløb i Nissum Fjord. Ved Thorsminde findes en sluse, der regulerer vandstand og saltholdighed i fjorden. Nissum Fjord er en brakvandssø, og har en gennemsnitlig vanddybde på 1 m og er blot 2,5 m dyb på de dybeste steder. Den kan inddeles i tre bassiner, som er adskilt af tærskler med lav vanddybde, Yderfjord, Mellemfjord og Felsted Kog (se kort). 

Langs Nissum Fjord findes en række forskelligartede landskaber, der antyder områdets sammensatte geologiske historie. Mod øst grænser fjorden op til Kronhede-Klosterhede smeltevandsslette. Storåen, som har sit udløb i Felsted Kog, løber i smeltevandsslettens sydlige del. Åen har ændret løb adskillige gange, og har løbet både nord og syd for dens nuværende placering. Storåens delta er i historisk tid vokset betydeligt vestpå. Langs Nissum Fjords sydlige bred findes nogle lave bakkepartier, som er udløbere af Skovbjerg Bakkeø. Mod vest afgrænses Nissum Fjord af ovennævnte tange, som består af marint forland og klitter. Se Naturpark Nissum Fjords hjemmeside