Hellegård Tunneldal

15 Hellegård Tunneldal

Tunneldal med tærskler og bassiner.

Sitet udgår fra bunden af Venø Bugt og forløber i et ca. 2 km bredt bånd knap 10 km mod syd ind i landet.

Denne lokalitet er endnu et eksempel på geoparkens tunneldale. Overordnet om tunneldale henvises til Lem Vig Tunneldal. Hellegård tunneldalen skærer gennem et morænelandskab med randmoræner dannet nær Hovedopholdslinjen.

Øst for dalsystemet findes randmorænestrøget Ryde – Sevel og vest for dalsystemet findes randmorænestrøget Gimsing – Handbjerg. I bunden af den tidligere tunneldal løber Hellegård Å.

Området omkring Hellegård Ådal har siden stemalderen været et vigtigt bebyggelsesområde. Her har været en naturlig adgang til Limfjorden og rige ressourcer i form af vandløb, enge og frugtbar jord. På begge sider af ådalen ligger mange af spor af stenalder-, bronzealder og jernalderbebyggelser.

I området omkring Brødbæk og Store Ryde Mølle er koncentrationen af oldtidsfund særlig stor. Her har formentlig været et overgangssted over ådalen. Der er flere betydende vandmøller langs åen bl.a. Borbjerg Mølle som har været virksom i mere end 600 år.

Del denne side