Nissum Fjord

Nissum Fjord

Foto: Søren Raarup

Nissum Fjord er et naturområde af international betydning, som samtidig rummer en rig kulturhistorie med tæt tilknytning til landskabet.

Fjorden også hjemsted for Nissum Fjord Netværket, en lokalt forankret organisation, der arbejder for etableringen af en Naturpark i området som en del af Geoparken for at fremme lokal udvikling og bæredygtig turisme.

Nissum Fjord - Fjand Ø fra oven

Foto:Lemvig.eu

Natura 2000 område nr. 65

Selve Nissum Fjord består af de tre bassiner Bøvling eller Yder Fjord, Mellem Fjord og Felsted Kog, som sammenlagt dækker et areal på 6.500 ha. Sammen med de tilstødende engarealer og vådområder er i alt 10.967 ha udpeget som Ramsar område, EF Fuglebeskyttelsesområde og Habitatområde, som indgår i det danske netværk af Natura 2000 områder som nr. 65. Udpegningen er baseret på forekomsten af 23 særlige fuglearter og 6 plante-/fiske- og pattedyrarter samt 7 værdifulde naturtyper. Blandt de syv naturtyper indgår bl.a. 5.930 ha kystlagune – en naturtype, der er regnet for særligt højt prioriteret i EU-sammenhæng. 13 af de 23 fuglearter er trækfugle, som forekommer i så store antal, at det har international betydning for forvaltningen af disse arter.

Feldsted Kog Havn v/ Nissum Fjord

Foto:Visitholstebro

Kulturhistorie

Engene rundt om Nissum Fjord har spillet en vigtig rolle i opdrættet og eksporten af stude, som har udgjort et stærkt økonomisk grundlag for de lokale hovedgårde såsom Nørre Vosborg og Skærum Mølle, Pallisbjerg, Udstrup, Ulfsund og Rysensteen. Nissum Fjord var også rig på fisk og adskillige fiskere ernærede sig ved fjordfiskeri. Fiskebestandene er siden blevet væsentligt mindre og de fleste erhvervsfiskere er også forsvundet. Der er dog stadig mange fritidsfiskere, som fisker med udgangspunkt i de 7 små havne, der ligger rundt langs fjorden, og der gøres en stor indsats for at fremme fiskebestandene og følge deres udvikling. Jagt har traditionelt også spillet en vis rolle og været en vigtig kilde til at skaffe mad på bordet, men i dag har jagten en mere rekreativ betydning.

Kitesurfing Thorsminde - Nissum Fjord

Foto:Visitholstebro

De store arealer med tagrør rundt langs fjorden er blevet høstet til tagdækning igennem lang tid og bliver det fortsat. I moderne tid har turisme fået en stadig stigende rolle for udviklingen af området. Nissum Fjord regnes bl.a. for en af Nordeuropas bedste lokaliteter for Kite-surfing, hvilket tiltrækker mange gæster til området. Gennem de seneste 10 år er der gjort en stærk indsats af lokale kræfter for at etablere Naturpark Nissum Fjord og gennem dette initiativ fremme udviklingen af bæredygtig turisme og egnen som sådan.

Naturguide v/ Nissum Fjord

Foto:Visitholstebro

Naturparken

Nissum Fjord Netværket blev startet i 2006 med det formål at skabe en Naturpark på i alt 24.500 ha omfattende selve fjorden og det omgivende landskab. Netværket tæller i dag 60 frivillige, som i samarbejde med lokale partnere har etableret en vandrerute på 70 km samt en cykel- og bilrute med 35 besøgssteder rundt om fjorden. Der er opstillet informationstavler, sheltere, drikkevandshaner og bålpladser langs ruterne, og der udbydes ture med lokale guider. Naturparken etableres efter Friluftsrådets retningslinjer i et formelt samarbejde med Lemvig og Holstebro Kommuner og med Geopark Vestjylland som sekretariat. I 2016 opnåede området foreløbig status som pilot-naturpark, og det er målet at opnå fuld anerkendelse i 2018.

Nissum Fjord

Foto:Søren Raarup

Samarbejde med Geopark Vestjylland

Der er I vid udstrækning sammenfald mellem formålene for geoparken og naturparken, og der vil være et udstrakt samarbejde om sekretariatsbetjening, kurser for frivillige, fremme af lokale produkter og bæredygtig turisme samt informationsmaterialer og friluftsfaciliteter.