Venø - Venøsund

N43 Natura2000 Venø - Venøsund

Foto: Søren Raarup

Nørskov Vig på Venøs nordspids, Venøsund og strandengene på fastlandet vest for Venø rummer væsentlige naturværdier med rigt fugleliv og mange stenrev. Øens beboere har stor interesse for at udnytte disse værdier i en bæredygtig formidling af øen og dens omgivelser.

Venø Havn - den gamle Venøsund færge

Foto:Geopark Vestjylland

Naturværdierne

Venø er 8 km lang, op til 1,5 km bred og beliggende umiddelbart nord for Struer i den sydvestlige del af Limfjorden. Det 2.926 ha store Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende strandengsarealer, kyst- og havnaturtyper samt de tilknyttede yngle- og trækfugle. De marine områder udgør 95%, og der forekommer desuden strandenge og klitnaturtyper ved Humlum og langs Venøs vestkyst. Langt hovedparten af selve Venø er ikke inddraget i Natura 2000-området men har en kulturhistorisk og oplevelsesmæssig tilknytning til det. Kun 2 ha af landarealerne er offentligt ejede.

Venø klint

Foto:Geopark Vestjylland

En væsentlig del af områdets status som Natura 2000-område skyldes forekomst af klyde og dværgterne, der primært findes som ynglefugle i området ved Nørskov Vig, der også er Natur- og Vildtreservat med begrænset adgang. Desuden ses lysbuget knortegæs også i større antal vinter og forår, når de fouragerer på strandengene og opbygger fedtdepoter til deres videre langdistancetræk til ynglepladserne på Svalbard og i Nordøstgrønland. Hvinand og toppet skallesluger forekommer også som trækfugle i væsentligt antal, og Venø Bugt har særlig værdi for disse fugle i hårde vintre, fordi strømforholdene bevirker, at der ofte findes isfrie områder.

Venøsund

Foto:Geopark Vestjylland

 

Indenfor det marine område findes der 113 ha stenrev og Nørskov Vig på Venøs nordspids udgør 113 ha kystlagune og strandsøer. Spættet sæl har en yngle- og hvileplads på Bradser Odde, den nordøstlige spids af Venø. Bestanden har de seneste år fluktueret en del, men vurderes på baggrund af overvågningsresultaterne fra 2006-2012 at være stabil. Et markant træk ved store dele af naturarealerne på Venø udenfor Natura 2000-området er de mange fasaner, der udsættes på øen i forbindelse med et større jagtvæsen. En trussel mod såvel Natura 2000-området som Venøs øvrige naturområder er tilgroning med især rynket rose, klitfyr og den invasive mosart stjernebredribbe.

Venø - Venøsund

Foto:Søren Raarup

Friluftsliv, formidling og kulturhistorie

Venøs beboerforening Venøboen har stor interesse for at udvikle turisme på øen med fokus på øens natur, kulturhistorie, madvarer og mulighederne for aktivt friluftliv. Øens gamle færge vedligeholdes og sejles af frivillige, som gerne laver oplevelsesture i det lokale farvand. Nyt rekreativt stisystem er under oprettelse med afmærkning og informationstavler og gastronomisk er der fokus på lam, kartofler og østers, som alt sammen produceres på øen. Desuden rummer øen et særligt uddannelsestilbud i form af øens efterskole, der har fokus på surfing og sejlads, natur og friluftsliv og en forfatterlinje.

Samarbejde med Geopark Vestjylland

Venøboen og geoparken har indgået en samarbejdsaftale, der bl.a. omfatter udvikling af oplevelses tilbud for lokale og turister, oprettelse og forbedring af vandreruter med tilhørende faciliteter, formidling af lokal historie og ø-kulturen, uddannelse af og for lokale guider og opsætning af geopark information.