Skånsø - Tranemose

Natura2000 Skånsø - Tranemose

Foto: Ringkøbing Kommune

Et hede og plantageområde med eksempel på en meget ren og klarvandet lobeliesø, der er opstået i et dødishul samt en mose og tidligere tørvegrav der er under tilgroning.

Skånsø

Foto:Ringkøbing - Skjern Kommune

Naturværdierne

Natura 2000-området har et areal på 84 ha og er beliggende nordvest for Vinderup og består af Skånsø mod syd og Tranemose i den nordlige del. Skånsø udgør et område på 12,5 ha og er dannet i et dødishul. Oplandet på kun 110 ha er domineret af plantage samt våd og tør hede samt mindre arealer med tørvelavning. Skånsø er en lobeliesø med forekomster af karakteristiske rødlistede arter. Tranemose er en rest af et tidligere meget stort mosekompleks vest for Flyndersø. Mosen fremstår i dag i meget ringe tilstand forårsaget af dårlige hydrologiske forhold. I midten af mosen findes en brunvandet sø dannet i forbindelse med tørvegravning omkring århundredeskiftet.

Skånsø

Foto:Ringkøbing - Skjern Kommune

Friluftsliv og formidling

Der er lavet afmærkede vandreture med tilhørende informationsfolder i området omkring Skånsø. Ved søens østlige bred er der desuden lavet en primitiv overnatningsplads med shelter og bålsted.

Skånsø - Tranemose

Foto:Ringkøbing Kommune

Samarbejde med Geopark Vestjylland

Vandreturene ved Skånsø formidles på Friluftsguiden.dk i et samarbejde mellem Holstebro Kommune og geoparken.

Se interaktivt kort nedenfor.