Agger Tange

N40 Natura 2000 - område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

Foto: Lemvig.eu

Området er det største sammenhængende naturområde af international betydning i Geopark Vestjylland. Området består for 85% vedkommende af maritime områder og har også stor rekreativ og formidlingsmæssig værdi.

Kort Natura 2000-28

Foto:Geopark Vestjylland

Største sammenhængende naturområde

Natura 2000-område nr. 28 er med sine 33.165 ha klart det største sammenhængende naturområde i Geopark Vestjylland. Det er dog ikke hele Natura 2000-området, der indgår i geoparken, idet Agger Tange, Agerø og dele af Skibsted Fjord ligger udenfor geoparkens afgrænsning. Af Natura 2000-områdets naturtyper er det især lavvandede fjordområder med vidtstrakte sandbanker, rev og vadeflader der forekommer i Nissum Bredning samt. Odderen udgør også en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og er registreret ved Egebjerg Bæk, Hellerød Kær på østsiden af Thyholm og ved Gudum Å.

Sæler - Nissum Bredning

Foto:Henrik Winther Krogh

Fugle og sæler

De store forekomster af fugle giver ligeledes mulighed for mange flotte oplevelser. Natura 2000-udpegningen i geoparkens område skyldes især forekomsten af ynglefugle som almindelig ryle, brushane (dog ikke observeret ynglende i geoparken siden 2005), dværgterne og klyde. Klyden har været i fremgang som ynglefugl, hvor bl.a. pleje af dens yngleområder med græsning har haft positiv virkning. Derimod er bestanden af rastende klyder på Harboøre Tange i sensommeren gået stærkt tilbage. Det er samtidig gået stærkt tilbage for den almindelige ryle som ynglefugl, der ellers havde sin vigtigste ynglelokalitet på Harboøre Tange i starten af 1980erne. Det skyldes formentlig tilgroning af de engområder, hvor arten ellers har ynglet. Netop Harboøre Tange vurderes som særligt oplagt levested for brushane og almindelig ryle. Blandt trækfuglene i forårs- og efterårsmånederne er det store forekomster af kortnæbbede gæs, bramgæs, lysbugede knortegæs og klyde, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Mange gæster sætter stor pris på at opleve sæler og guidede sælture er ofte populære. Bestanden af spættede sæler i Limfjorden har været i stærk fremgang og der er også observeret ganske få gråsæler.

Gjellerodde - Limfjorden

Foto:Lemvig.eu

Geoparkens muligheder

Indenfor området er der en række rekreative stier og oplevelsespunkter, som geoparken i samarbejde med Naturstyrelsen og kommunerne samt private lodsejere vil synliggøre. Geoparken vil bidrage til at udvikle nye faciliteter og understøtte geoturisme i området. Geoparken vil endvidere kunne bidrage til naturforbedrende projekter.