Tvis Mølle

N8 Tvis Mølle og Kloster

Foto: Geopark Vestjylland

De sparsomme fundamentsrester af et tidligere stort Cistercienserkloster og en gammel vandmølle beliggende på en holm imellem Tvis å´s delte løb

Holstebro Kommune er i færd med at etablere Tvis Mølle Naturlaboratorium på stedet med tilbud til skolebørn, lokale borgere og turister. Naturlaboratoriet vil også indgå som et besøgssted i geoparken.

Tvis Mølle og Kloster historisk kort

Foto:Holstebro Museum

Buris Henriksen, der var af kongelig slægt, skænkede den 24. marts 1163 ikke mindre end 4 store jordtilligender til Herridsvad Kloster i Skåne mod, at der blev bygget et kloster her på ejendommen ”Tvisel”. Begivenheden blev bevidnet af den danske kong Valdemar 1., to biskopper, tre cistercienserabbeder og adskillige stormænd. I gavebrevet beskrives gaven af gården ”Tvisel” som, ”…….en gård, som kaldes ”Tvisel”, der er tilkommet mig som fædrenearv … med al denne gårds tilhørende ejendom og hele tilliggende, som er ager, skov,fælled, fiskevand, møller, huse og kvæg samt boskab (indbo)….. ” Buris Henriksen giver denne gave til ” … vor herre Jesus Kristus og hans værdige moder, som er al ære værd…” i håb om sin sjæls frelse og et evigt liv i Himlen. I middelalderen var det almindeligt, at velhavende folk skænkede gods og kostbarheder til klostre og kirker i forventning om at få en plads i himmerige, når de engang gik bort.

Tvis Mølle og Kloster

Foto:Geopark Vestjylland

Tuta Vallis

Da munkene havde slået sig ned i Tvis, gav de klostret et latinsk navn ”Tuta Vallis”, der betyder ”Den sikre dal”. Middelalderen igennem var det klostrets officielle navn. Det var almindelig praksis i cistercienserordenen, at klostrene fik latinske navne med en dybere betydning. Tvis kloster lå tæt på det sted, hvor Tvis å løber ud i Storå. Begge vandløb har skåret sig dybt ned i de lyngklædte morænebakker, og ådalene er kantet af høje skrænter. Lige før udløbet i Storåen og Vandkraftsøen deler Tvis å sig i to grene, der omkranser en lille, flad ø i ådalen. Cistercienserordenens klostre skulle ligge tilbagetrukket og isoleret fra den ydre verden. Den lille ø mellem høje skrænter og omgivet af vandløb var så velegnet til formålet, at det var her abbed Peder og hans munke valgte at slå sig ned.

Plantegning Tvis Kloster

Foto:Holstebro Museum

Cistercienserne som bygmestre

Cistercienserne var mestre i at udnytte de landskabelige forhold, og især var de meget dygtige til at bruge vandløb og søer, som de regulerede, dæmmede op og ledte derhen, hvor vandet skulle bruges. Dette er uden tvivl også sket her hvor Tvis å reguleringen også i dag har en vandmølle. Udgravningerne af Tvis kloster viser, at man stort set har fulgt de cisterciensiske pricipper for klosterbyggeri. Stilarten var romansk i de første bygninger men 1200-tallets gotiske stil er uden tvivl også slået igennem ud fra fund. Ved Reformationen blev klosteret nedlagt, men kirken stod indtil 1698. Også de øvrige bygninger blev med årene nedbrudt og mange byggematerialer blev hentet her for at genopstå og indgå i andre byggerier på egnen. Den nuværende vandmølle er en kopi af den forrige bygning fra 1700-tallet. Det er ukendt hvor mange gange den er bygget om. Plancheudstilling i møllen om Tvis Kloster, Tvis kirke og Tvis Mølle.

Formidling Tvis Mølle

Foto:Geopark Vestjylland

Relationer til geoparken

Holstebro Kommune har erhvervet det nærliggende dambrug og er i gang med at omdanne det til Tvis Mølle Naturlaboratorium. Tvis Mølle Naturlaboratorium bliver nu et besøgs- og oplevelsescenter kun 3 km fra Holstebro centrum, med en alsidig natur som ramme for oplevelser, aktiviteter og læring inden for de fire hovedtemaer - Natur, teknologi, kultur og sundhed. Her vil geoparken også blive formidlet.