Vesterhavet - Vestjylland

Marine Natura 2000-områder i Nordsøen

Foto: Mads Kjærstrup

De tre områder udgør sandbanker og stenrev der rager op fra bunden af Nordsøen. Områderne skal fortsat beskrives nærmere og har således både registreringsmæssig og forskningsmæssig interesse. Områderne har endvidere interesse ud fra et marinarkæologisk synspunkt.

Fælles for alle tre områder er, at der fortsat forestår en undersøgelse af områderne for at beskrive forekomster af naturtyper og arter og udviklingen af disse.

Sedimentkort

Foto:Geopark Vestjylland

N46: Natura 2000-område nr. 219: Sandbanker ud for Thyborøn

Området er udpeget som habitatområde og ligger i Vesterhavet, cirka 10 km vest for Limfjordens udmunding med et areal på godt 63 km2. Området er udpeget for at beskytte den marine naturtype "sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand", hvoraf der er 3 - 4 stk. i området. Sandbankerne er beliggende på ca. 16-20 meters vanddybde og med segmenter af leret sediment.

N47: Natura 2000-område nr. 220: Sandbanker ud for Thorsminde

Området er udpeget som habitatområde og ligger i Vesterhavet knap 2 km vest for Nissum Fjord og har et areal på knap 64 km2. Området er alene udpeget pga. den marine naturtype "sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand" og består af flere adskilte sandbanker på cirka 10-20 meters vanddybde. Sandbankerne udgør et areal på ca. 20 km2.

N48: Natura 2000-område nr. 247: Thyborøn Stenvolde

Thyborøn Stenvolde er et habitatområde udpeget i 2010 og beliggende ca. 20 km vest for Thyborøn med nogle meget markante og stejle faunadominerede stenrev. Områdets dybde varierer mellem 25 og 40 meter med stenrevene på de lavere dybder, dvs. ca. 21-24 meters dybde. Revene har en række stentoppe, der rager op fra bunden og kan nå en højde på op til 8 meter. Området er desuden meget bølge-eksponeret og sandede områder med tydelige bølgeribber ses tydeligt. Det samlede areal af området er ca. 78 km2.