Undervandslandskabet - Jyske Rev

Jyske Rev og undervandslandskabet

Foto: Søren Raarup

Oversvømmet glaciallandskab modificeret af marin erosion og aflejring. Fortsættelsen af hovedopholdslinjen i Nordsøen

Lokaliteten omfatter havbunden ud for Vestkysten fra Vedersø Klit til Thyborøn, og strækker sig fra kystlinjen og ca. 50 km ud i Nordsøen.

Havbunden i den nordlige del af området afviger fra det normale mønster langs den jyske vestkyst med jævnt skrånende havbund. I stedet finder man et område med varierende vanddybder bestående af sammensatte banker og grunde, som samlet betegnes Jyske Rev.

Grafik med hav og tekst

Foto:ukendt (via. Pixabay)

Områdets varierede topografi skyldes, at der er tale om et oversvømmet glaciallandskab med bl.a. morænebakker og smeltevandssletter. På havbunden i området findes blottede moræneaflejringer, og geoparkens centrale tema, hovedopholdslinjen, kan følges tværs igennem området. Området er rigt på råstoffer (grus/sand) og udgør vigtige habitater for mange arter.

Under hovedfremstødet i Weichsel istiden (23.000-21.000 år siden) var området dækket af is, og hovedopholdslinjen skærer omtrent øst-vest gennem området umiddelbart syd for Jyske Rev. Påvirkningen fra denne is er repræsenteret ved glacialtektoniske forstyrrelser samt ved morænedannelser afsat under gletsjeren og i forbindelse med afsmeltningen.

Til trods for at området i dag er havdækket er det rigt på historiske levn, der vidner om lang tids menneskelig aktivitet. Først og fremmest findes der mange skibsvrag, der illustrerer hvor farlig denne kyststrækning var før i tiden. Dertil kommer vrag fra krigsskibe fra begge verdenskrige - f.eks. fra Jyllandsslaget, som kan ses på Sea War Museum og fra Napoleonskrigene, som i dag danner basis for museer i Thyborøn - Kystcentret og Thorsminde - Strandingsmuseum St. George.

Området har desuden udgjort et enestående spisekammer for stenalderbefolkningen inden det blev helt oversvømmet, og der er fundet mange levn fra denne periode på havbunden - se Holstebro Museum. Endelig skal nævnes at store dele af den nuværende havbund faktisk har været tørt land inden for de sidste få hundrede år. Årsagen til dette skyldes ikke havniveauændringer, men derimod den omfattende kysterosion, der i historisk tid har præget området (se site 1 – Bovbjerg og site 37 – Vestkysten for nærmere vedrørende dette).