Untitled Document
Untitled Document

Geopark Vestjylland

 

Vestjylland og den vestlige del af Limfjorden

Vestjylland og den vestlige del af Limfjorden udgør et område af Danmark, hvor landskaberne er storladne, rigt varierede og repræsentative for det danske landskabs tilblivelseshistorie, nemlig det landskab, som istiderne efterlod. Læs mere ...

Hovedparten af de landskabstyper, der er udviklet efter istiden, er her rigt repræsenterede, ikke mindst kystlandskaberne, lige fra den barske vesterhavskyst til Limfjordens mangeartede kystlandskaber. Her er frodige morænelandskaber og sandede heder. Plantager og store, åbne vidder. Småbakkede landskaber veksler med store bakker. Her er hedesletter og bakkeøer, tørre og våde landskaber - og så er her masser af strande. 50 km vesterhavsstrand og 175 km fjordstrande!

... mindre.

Aktuelt

Indstilling til fødevarepris


Geopark Fødevareprisen.

Så er det med at spidse pennen og indstille din lokale fødevare producent til den helt nye fødevarepris,

Fødevareprisen er et initiativ fra Geopark Vestjylland, som er et samarbejdsprojekt mellem Lemvig, Struer og Holstebro som sætter fokus på at udvikle og formidle lokale kvaliteter som tager afsæt i vores egns spændende natur og geologiske arv. Det markerer geoparken på flere måder, bl.a. gennem en aktiv fødevareindsats målrettet udvikling, promovering og viden om og med fødevareerhvervet i de tre kommuner.

Som noget nyt indstifter geoparken i år sin egen fødevarepris som skal være en hæderspris til en lokal person eller virksomhed der har gjort en særlig indsats for at promovere eller anvende egnens lokale fødevarer i forhold til borgere og turister.

Det er altså dig som kan være med til at beslutte hvem der skal være kandidat til prisen. Du kan helt frem til 1. august indstille din kandidat til fødevareprisen. Herefter vil en jury vurdere de indstillede kandidater og vinderen vil derpå blive offentliggjort på Sansefestivalen i Struer lørdag d. 13. august, hvor Christian Bitz vil overrække diplom og præmie til vinderen.

Blandt de som indstiller kandidater til prisen trækkes der endvidere lod om et gavekort for to til en middag på Tambohus Kro.

Send din indstilling inden d. 1. august til rasmus.friis.sorensen@lemvig.dk eller pr. post til Geopark Vestjylland, Rådhusgade 1, 7620, Lemvig.

Nyhedsbrev december

Nyhedsbrev december 2015

Roadshow


Orienteringsmøder om
Geopark Vestjylland

Dit lokalområde skal med på verdenskortet som en af 120 globale geoparker fordelt på 33 lande.

De globale geoparker har en stærk geologisk arv og bruger denne arv som baggrund for fortsat udvikling.

Sådan et område bor du i, og det skal vi arbejde på bliver endnu mere synligt …

I løbet af vinteren afholdes orieteringsmøder i lokalområderne i de tre kommuner.

Møderne er gratis åbne for alle
Der serveres kaffe/te og en let anretning

Mødeplan:

Afholdte møder:

Thyborøn, 18. nov. 2015
Bovbjerg, 19. nov.
Oddesund: 23. nov.
Sevel, 25. nov.
Hvidbjerg, 26. nov.
Borbjerg, 7. Jan. 2016
Struer, 14. jan.
Hjerm, 18. jan.
Holstebro, 21. jan.
Lemvig. 26. jan.
Vemb, Nr. Vosborg, 8. februar
Humlum, 11. feb.
Nørre Nissum, Via University, 25. feb.

 

UNESCO


Geoparker får UNESCO stempel

195 medlemsstater har på den netop afholdte 38. generalkonference, vedtaget at etablere UNESCO Globale Geoparker som en ny udnævnelse.

Se pressemeddelelse

 


Lemvig Kommune
Struer Kommune
Holstebro Kommune


Download:

Præsentationsfolderen:

Kort udgave


Præsentationsfolderen, fuld A3 (14 MB)

 

Oddesund projektet:


Helhedsplan for udvikling af Oddesund
Struer Kommune


Vækstplan for dansk turisme
Regeringen januar 2014

GEOTURISME - CHARTER National Geographic
Dansk oversættelse(Geopark Vestjylland)
National Geographic (om geoturisme)


Links

 

Bovbjerg Fyr

Global Geopark Networks - UNESCO

European Geopark Network

Geopark Odsherred

Geopark Magma - Norge

Gea Norvegica Geopark - Norge

Geopark Rouka - Finland

Nissum Fjord Netværket
Google Earth

Naturrum Thyborøn

Enjoy Limfjorden

Visitnordvestjylland

Visithilstebro

Lemvig Kommune - kommuneplan
Landskabelige, Kulturhistoriske og geologiske bevaringsværdier
Klik på "Geopark"

Fremtidens natur i Lemvig Kommune
Danmarks Naturfredningsforening

Struer Kommune - kommuneplabnen
- Landskab
- Geologi

- Oddesundprojektet

Holstebro Kommune - kommuneplan
(ny plan udsat p.gr.a. motorvejsplan)
- Geologisk bevaringsværdi
- Landskab

LAG Struer-Holstebro

Naturstyrelsen Vestjylland

Kystdirektoratet

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

Nordvestjysk Fjordkultur


Museer

Lemvig Museum

Struer Museum

Holstebro Museum
Fortiden set fra luften (Holstebro Museum)

Hjerl Hede

Strandingsmuseum St. George

Thyholm Egnsmuseum

Kystcentret Thyborøn

Limfjordsmuseernes Samvirke

 

TV MidtVest 12. nov. 2012

 


 

 

 


 

 

 

Hovedopholdslinjen

Noget helt specielt i områdets landskab er Hovedopholdslinjen, den ”grænselinje” der blev trukket i sidste istid for, hvor langt gletsjerne nåede på den lange vej fra Norge og Mellemsverige før de smeltede. Læs mere ...

Det er meget forskellige landskabstyper, der forekommer på hver side af denne grænse. Bagved blev der afleveret bakkede landskaber med ler og sandet ler – og masser af sten i alle størrelser. Foran væltede store smeltevandsfloder fra tunneldalene og gletsjerportene ud gennem århundreder og aflejrede kolossale mængder sten, grus og sand - hedesletten. Denne landskabsgrænse strækker sig gennem de tre kommuner. Hele landskabskomplekset omkring en sådan israndslinje kaldes ”den glaciale landskabsserie” (fra latin: glacialis, der betyder frossen).

... mindre.

 

 

 

Bovbjergprofilet

Som noget helt enestående i Danmark (og sandsynligvis i verden) kan et snit gennem en sådan glacial landskabsserie ses i klinten ved Bovbjerg, hvor havet har ædt sig inde i landetLæs mere ...

Over en strækning på ca. 6 km kan man ”under overfladen” følge både virkningen og resultatet af gletsjernes tusindårige kommen nordfra og afsmeltning her, hvor klimaet var for varmt. Bovbjergklinten er udpeget som geosite og hermed sat ind i europæisk sammnehæng.

... mindre.

 

 

 

Kulturhistorien


Oldtidsvejen - Hulveje ved kjærgårdsmølle, Struer

For 12.000 år siden blev klimaet varmere, og for 11.000 år siden var isen smeltet væk fra Danmark. I nogle århundreder var her dog koldt, nærmest arktisk. Men snart bredte planter sig, laver, dværgpil og lignende, og med planterne fulgte dyr, fx rener, og efter dem kom jægere, senere agerbrugere, - der blev menneskelig aktivitet i det danske landskab, og her starter kulturhistorien. Læs mere ...

Der er nøje sammenhæng mellem landskabet (geologien) og den måde vore forfædre gennem tiderne har indrettet sig på. Der er sket udvikling, - nye teknikker, nye redskaber, nye afgrøder og nye skikke. Men gennem alle tider er det landskabet og naturen der har givet mulighederne og sat grænserne. Fra de første jægere, de første agerbrugere, vikingebonden og fæstebonden og helt frem til industrialiseringens indtog.

De mange og forskelligartede landskabstyper i området har også givet forskellige måder at indrette sig på. På Thyholm har eksisteret landsbyer med op til 20 gårde i kontrast til hedens spredt beliggende gårde, hvor det var nødvendigt at råde over flere hundrede tønder land for at overleve. De mange ådale, de store hævede havbundsflader og strandengene gav mulighed for opdræt af stude i stor målestok. Langs kysterne kunne landbruget suppleres med fiskeri.

Af særlig interesse skal nævnes ”Oldtidsvejen”, der er et skoleeksempel på koblingen mellem geologien og kulturhistorien. Gennem området løber et bånd af bronzealderhøje, der naturligvis indikerer, at der her har været større koncentration af bosættelser i bronzealderen, men det vides også, at rækken af høje markerer et vejsystem fra Viborgområdet til Vesterhavet. Rækken af gravhøje følger nøje Hovedopholdslinjen, og ud over, at bronzealderfolket har haft en forkærlighed for højtliggende land, er den geologiske forklaring ganske enkelt, at jordbunden omkring israndslinjen består af lette, sandede jorde, som kunne bearbejdes med datidens simple plov, arden. Den kunne ikke klare tung lerjord. Det højtliggende land var endvidere ideelt at bevæge sig over, især med vogne, da der ikke var åer og sumpede områder, der kunne være vanskelige at passere.

Af kulturhistorisker emner, der kan knyttes til landskabet og geologien kan i øvrigt nævnes:
- Kvaderstenskirker
- Studedrift
- Færgefart
- Teglværker
- Kalkgrave og kalkværker
- Hedebønder
- Vejsystemer
- Skudefart og ladepladser

... mindre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturen


Hellerød kær

Naturen i Vestjylland er ubestridt i særklasse. Mangfoldig og storladen. Her er nogle udsagn:

Struer Kommune (hjemmeside):
"Limfjordslandet har altid været kendt for sin variation og skønhed. Naturen i Struer Kommune er ingen undtagelse - og der er masser af den. Der er 136 km kyststrækning med klinter, øer, odder og sund, og der er adgang til Klosterhedens Statsskovsdistrikt, som er Danmarks største plantede skov.”

Holstebro Kommune (hjemmeside):
” Holstebro Kommune har en fantastisk spændende natur - Her kan du opleve Vesterhavets brus, de brede strande og klitterne i vest. Limfjordens idyl, de bakkede landskaber og de frugtbare jorder i øst. Mange smukke vandløb slynger sig gennem kommunen i øst og vest, nord og syd. En natur og et miljø vi alle skal beskytte og benytte.”

Lemvig, Danmarks Naturfredningsforening (publikation):
” Vores egn er kendetegnet ved at have et meget varieret landskab og en varieret natur: Landskabsmæssigt er her hævet stenalderhavbund, morænebakker fra sidste istid, dødislandskab, hedeslette og ved kysten mindre klitlandskaber....
Naturmæssigt er området præget af strandsumpe og strandenge, enge ved vandløb, plantager og skræntbevoksninger, mindre, afgrænsede heder og endnu mere begrænsede overdrev. Store dele af landarealet er imidlertid intensivt dyrkede landbrugsområder, mest intensivt i morænelandskabet i nord.” . Læs mere ...

 

Begrebet natur er meget rummeligt. Det rækker lige fra den umiddelbare naturoplevelse på skovturen, strandturen eller fra bilruden til natur- og miljøfolkenes bestræbelser på at bevare og genskabe.

Naturoplevelse er ikke en målbar størrelse, men den er lige værdifuld hvad enten det gælder den umiddelbare nydelse ved turen langs stranden eller biologens opdagelse af en sjælden plante.

Naturen er noget man går ud i, - på tur, på opdagelse, på motion, på rekreation, på jagt, på …

Naturen er også noget man går op i. Den skal passes på, genoprettes, holdes øje med, kæmpes for. For nogen er den i vejen.

Der er mange forskelligartede interesser knyttet til naturen – også modsatrettede. Der er økonomi på spil. Der er følelser og holdninger indblandet. Der er ukendskab og videnskab. Der er politik.

En geopark skal forholde sig til alt dette i sit virke. Det er erklæret, at en geopark skal arbejde for bæredygtig udvikling og brug af naturen. Geoparken skal arbejde for naturen, men også for en bæredygtig brug af naturen. Et af geoparkens mål er vækst i lokalsamfundet, hvilket blandt andet vil sige udvikling af turismen som erhverv.

Det er naturen i vores område, der sælger! Potentialet er stort, men værdierne skal vægtes og styres.

... mindre.

 

Friluftsliv


Holstebro Kommune

Mere tekst

... mindre.

 

Turisme


Kystcentret Thyborøn

Mere tekst

... mindre.

 

Geopark

Der er siden 2011 blevet arbejdet på at gøre Vestjylland (Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner) til en Geopark efter UNESCOs rammer for et område og nogle lokaliteter, der kan bidrage til "den geologiske verdensarv".

I alt findes der 100 geoparker under Global Geopark Network (UNESCO), hvoraf de 56 er i Europa. Norge har 2 geoparker, Finland 1, men ingen i Sverige.

I Danmark er der nu en goepark, Odsherred, der 2014 november 2013 sendt en ansøgning om optagelse fra "Geopark Odsherred". Læs mere ...

Projektet ”Geopark Vestjylland” er i sin vorden. Der kan gå op til 4 år, før en eventuel ansøgning om UNESCO-anerkendelse kan afsendes. Se i øvrigt mere om projektet under ”PROJEKTET”.

... mindre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er en Geopark kun om geologi?

Fra UNESCOs hjemmeside:

Is a Geopark only about geology?

No! While a geopark must demonstrate geological heritage of international significance, the purpose of a geopark is to explore, develop and celebrate the links between that geological heritage and all other aspects of the area's natural, cultural and intangible heritages.
It is about reconnecting human society at all levels to the planet we all call home and to celebrate how our planet and its 4,600 million year long history has shaped every aspect of our lives and our societies.
Oversættelse

Handler en Geopark kun om geologi?

Nej! En Geopark skal påvise den geologiske arv som er af international betydning, men dens formål er også at udforske, udvikle og fejre sammenhængen mellem denne geologiske arv og alle andre aspekter af områdets naturlige, kulturelle og immaterielle arv.
Det handler om at genskabe forbindelsen mellem alle niveauer af det menneskelige samfund og den planet som vi alle betragter som vores hjem, og om at fejre hvordan vores planet og dens 4.600 millioner år lange historie har formet alle aspekter af vores liv og vores samfund.

... mindre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitor Statistics
» 1 Online
» 14 Today
» 12 Yesterday
» 42 Week
» 451 Month
» 3146 Year
» 8166 Total
Record: 57 (17.08.2015)
Free PHP Counter