N46, N47 og N48 Marine Natura 2000-områder i Nordsøen

De tre områder udgør sandbanker og stenrev der rager op fra bunden af Nordsøen. Områderne skal fortsat beskrives nærmere og har således både registreringsmæssig og forskningsmæssig interesse. Områderne har endvidere interesse ud fra et marinarkæologisk synspunkt.

Fælles for alle tre områder er, at der fortsat forestår en undersøgelse af områderne for at beskrive forekomster af naturtyper og arter og udviklingen af disse.

Del denne side